Zmiana dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu informacji rynku zewnętrznego cz IV zatrudnienieZmiana dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu informacji rynku zewnętrznego cz IV

M.Pirillo: Propozycja Komisji Europejskiej jest zrównoważona i warta zaakceptowania. F.Brepoels: Punktem wyjścia powinny być potrzeby pacjentów. Wymogi dotyczące pielęgniarek zawarte w dyrektywie (wydłużenie obowiązkowego okresu edukacji z 10 do 12 lat), już jest realizowane przez 24 z 27 państw członkowskich (nie dotyczy to jedynie Niemiec, Austrii i Luxemburga). Wymogiem dobrej praktyki lekarskiej jest znajomość języków. Potrzeba skutecznej komunikacji lekarza z pacjentem, powinna być wyrażona w aktach legislacyjnych. Już dziś istnieją odpowiednie regulacje w Belgii i Holandii, nakładające obowiązek podchodzenia do testów językowych.

P.Liese: Należy skupić się na służbach medycznych. Harmonizacja powinna dotyczyć jedynie wymogów minimalnych. Praktyka powinna być obowiązkowo wpleciona w okres studiów. Nie można z niej rezygnować wyłącznie na rzecz teorii. Jeśli lekarz, traci prawo wykonywania zawodu, informacja o takim fakcie powinna być dostępna dla każdego państwa członkowskiego, aby zatrudniać lekarzy posiadających jedynie ważne kwalifikacje zawodowe. Długość kształcenia i matura nie mają wpływu, na jakość usług świadczonych przez pielęgniarki, dlatego proponowany wymóg jest zły. Trzeba skorygować propozycję KE, bo najważniejsze jest kształcenie zawodowe.

Komisja Europejska: Przegląd obecnej dyrektywy dotyczy 7 zawodów. Komisja chciała zaktualizować ją o doświadczenia zdobyte po jej wejściu w życie. Zwiększenie ilości lat nauki dla pielęgniarek, wynika z wymagań międzynarodowych, stosowanych przez Światową Organizację Zdrowia. Propozycja Komisji mówi o zwiększeniu okresu edukacji do minimum 12 lat, lub podjęciu działań o charakterze równoważnym, dzięki któremu wiedza przyszłej pielęgniarki, odpowiadała będzie poziomowi wykształcenia, który można osiągnąć w ciągu 2 dodatkowych lat nauki. Sposobem na usprawnienie procesu uznawalności kwalifikacji zawodowych ma być Europejska Karta Zawodowa.

Zatrudnienie - rozmowa kwalifikacyjna

Zatrudnienie – rozmowa kwalifikacyjna

Będzie to system elektroniczny zawierający wszystkie niezbędne informacje o pracownikach, oraz dotyczące ich dokumenty, do którego wgląd będą miały państwa członkowskie. Celem jest uznanie kwalifikacji, które nie jest tożsame z prawem do praktykowania zawodu, o czym należy pamiętać. Umiejętności językowe, muszą być adekwatne do wykonywanego zawodu. Komisja doprecyzuje w przyszłości, kto ma je weryfikować. Celem przyszłej regulacji jest uniknięcie podwójnej oceny: zarówno przez państwo i przez pracodawcę, nad czym prace już trwają.