Zmiana dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu informacji rynku zewnętrznego cz III zatrudnienieZmiana dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych i rozporządzenia w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu informacji rynku zewnętrznego cz III 

Sprawozdawca A.Weisgerber: Obywatele Wspólnoty mają możliwość swobodnego przemieszczania się po terenie Unii Europejskiej. Aż 20% spraw, które trafia do systemu SOLVIT, jest związanych z nieuznawaniem kwalifikacji zawodowych i odmową zatrudnienia. Celem omawianej dyrektywy było zwiększenie mobilności pracowników, w celu zmniejszenie poziomu bezrobocia. Komisja IMCO jest wiodącą w tej sprawie. Jednak ENVI czuje się kompetentna do zabrania głosu w zakresie, w jakim omawiany dokument dotyczy zawodów medycznych. (dyrektywa obejmuje 7 zawodów objętych automatyczną uznawalnością, z których 6 to zawody medyczne). Działania Unii Europejskiej powinny prowadzić do harmonizowania minimalnych wymogów kształcenia w Europie. W odniesieniu do aptekarzy, państwa członkowskie nie muszą uznawać kwalifikacji uzyskanych w innym kraju UE, co Komisja Europejska uważa za dyskryminację. Dotychczasowe zapisy mówiły, że aptekarz, aby rozpocząć działalność w obcym państwie, musi w nim przebywać, co najmniej 3 lata, albo przejąć cudzą aptekę. Miało to na celuochronę obywateli, poprzez zapewnienie, że farmaceuta zna rynek, na którym działa (obowiązujące przepisy, nazwy leków). W poprawce zapis ten został niepotrzebnie skreślony. Co do lekarzy, dyrektywa mówi, że studia medyczne powinny zostać skrócone z 6 do 5 lat. Należałoby do tego dodać jeszcze jeden wymóg -przestudiowania w całym toku nauki co najmniej 5500 godzin, co zapewniłoby taką sama liczbę zajęć w każdym państwie, czyniąc studia medyczne równowartościowymi na każdej europejskiej uczelni. Ten sam warunek powinien być spełniony przez przyszłych dentystów. Największe kontrowersje budzi sprawa uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek. Warunkiem takiego uznania ma być zwiększenie liczby lat kształcenia ogólnego z 10 do 12. To kontrowersyjna propozycja, bowiem ilość lat nauki w szkole, nie ma wiele wspólnego z wykształceniem specjalistycznym, które ma zapewnić odpowiednie traktowanie pacjenta. Zapis ten powinien być zmieniony, jednak Komisja Europejska nie przedstawiła żadnych propozycji. Jej działanie wyłącznie w oparciu o akty delegowane, nie spotka się z akceptacją Parlamentu Europejskiego. Istotny jest też sposób przekazywania wiedzy. Praktyka jest tak samo ważna jak teoria. Średnia stopa bezrobocia wśród młodych w UE to 22%. Państwa, które kładą w trakcie studiów nacisk nie tylko na teorię, ale także na praktyczne zastosowanie wiedzy, odnotowują mniejsze bezrobocie wśród młodych abiturientów (np. Austria -8%). Aby realizacja wolnego przepływu osób wśród zawodów medycznych była efektywna, należy podkreślić rolę znajomości języków obcych. Warto rozważyć wprowadzenie obowiązkowego egzaminu.